Hizmetlerimiz

İş Hukuku

İşveren ve çalışanların arasındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bu ilişkiler, iş sözleşmesi, çalışma saatleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işten çıkarma gibi konuları kapsar. İş Hukuku, işveren ve çalışanlar arasında adil bir dengenin sağlanmasını amaçlar.

Şirketler Hukuku

Bir şirketin kurulması, yönetimi ve tasfiyesiyle ilgili yasal ilkelerin bütünüdür. Şirketler Hukuku, şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, yatırımcılar ve şirketlerin haklarını korumak ve şirketlerin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Medeni Hukuk

Bir ülkede bulunan insanların sosyal ilişkilerini ve hakları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, bireylerin özel ve kişisel haklarına odaklanır ve evlilik, boşanma, miras, aile hukuku, sözleşmeler, gayrimenkul, tazminat ve borçlar gibi konuları kapsar.

Tazminat Hukuku

Bir kişi veya kuruluşun başka bir kişi veya kuruluşa verdiği zararın tazminiyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Tazminat davaları genellikle kaza, hatalı tedavi veya sözleşme ihlali gibi durumlarda gündeme gelir. Bu tür davalar, zarar gören kişinin hayatını ve finansal durumunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Arabuluculuk

Hukuki sorunların çözümünde alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu yöntem, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden uzlaştırılmasını sağlar. Arabuluculuk, diğer alternatif çözüm yöntemlerinden farklı olarak, tarafların çözümü birlikte bulmasını hedefler.

Gayrimenkul Hukuku

Mülkiyet, intifa, sükna, irtifak, kat mülkiyeti gibi taşınmaz malların elde edilmesi, kullanılması, yönetimi, devri veya kiralanması gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, gayrimenkul satın alınması, kiralanması, satılması veya devredilmesi gibi işlemlerde de önemli bir rol oynamaktadır.

Miras Hukuku

Bir kişinin ölümü sonrasında geride kalan mal varlığının paylaşımının düzenlendiği hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ölüm ve paylaşım işlemlerinin yargı yoluyla yönetildiği, hak sahiplerinin tespit edilmesi ve miras mal varlığının değerlendirilmesiyle ilgili işlemlerin yürütüldüğü bir sistemdir.

Vergi ve İdare Hukuku

Devletin vergi toplama faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi, hükümetin bütçe ihtiyaçlarını karşılamak üzere vatandaşlardan aldığı bir tür vergidir. Vergi hukuku, vergi ödemesiyle ilgili yasaları ve yönetmelikleri kapsar, ayrıca hukuk devleti prensipleriyle uyumlu bir şekilde hareket eden vergi idaresinin işlevlerini de düzenler.

İcra Hukuku

Türk Hukuk sisteminde yer alan bir hukuk dalıdır. İcra Hukuku, borçluların ödemelerini yapmaması durumunda alacaklıların haklarının korunmasına yönelik yaptırımların belirlendiği bir alandır. İcra Hukuku'nun amacı, alacaklının elinde bulunan bir hakkı, alacağı tahsil edilmedikçe korumaktır.

Ceza Hukuku

Suç işleyen kişilerin adalet önünde yargılanması ve hukuki bir ceza ile cezalandırılması ile ilgili hukuk dalıdır. Bu cezalar, para cezalarından hapis cezalarına kadar değişebilir ve suçun niteliğine ve işlenmiş olduğu yerin yasal düzenlemelerine göre değişebilir.