Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru İle Araç Değer Kaybının Tazmini

   Trafik kazası sonrasında araçta meydana gelen değer kaybının tahsili amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan davalara nazaran daha az masraflı olmakla birlikte çok daha kısa sürmektedir. Bu makaleden önce araç değer kaybı konulu makalemizi okuyunuz.

   Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yolu ile Araç Değer Kaybının tahsili için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır.

1- Sigorta Şirketine Başvuru

   Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi gereği zarar verenin sigortacısına karşı dava açmadan önce başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Bu anlamda sigorta şirketine başvuru yapılmadan açılan davalar gerek mahkemelerce gerekse tahkim komisyonunca dava şartı yokluğundan reddedilmektedir.

   Sigorta şirketine yapılacak başvuru; şirketin mail adresine, kep adresine ya da genel merkezinin bulunduğu adrese posta yolu ile yapılabilir.

   Yapılacak başvuruda kaza tespit tutanağının ekli olarak sunulması gerekmektedir.

   Dava öncesi yapılacak başvuru örneği şu şekildedir:

   “Şirketinize sigortalı ……. plakalı araç (zarar veren araç), şahsıma/müvekkile ait ……. plakalı araca …/…/….. tarihinde ….. kusurlu olarak zarar vermiştir. Bunun neticesinde şahsımın/müvekkilin aracında hem maddi hasar oluşmuş hem de ikinci el piyasasında değer kaybı düşüşü yaşanmıştır. İşbu zararların tazmini amacıyla bu başvuru KTK 97.madde gereği yapılmış olup zararımızın karşılanmaması halinde yasal yollara başvuracağımızı ihtar ederim.”

   Yine KTK 97.madde gereği sigorta şirketinin başvuruya karşı 15 gün içerisinde cevap vermesi veya talebi karşılaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde talebin karşılanmaması halinde Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilecektir.

   Başvuru neticesinde sigorta şirketince ödeme yapılması halinde başvuran taraf ödemenin yetersiz olduğu kanaatinde ise kalan miktar üzerinden dava açabilir ya da kendisine ödenen miktarı tamamen iade ederek dava yoluna başvurabilir.

2- Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

   Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru www.sigortatahkim.org sitesinden kolaylıkla yapılmaktadır.

  • Linki yer alan siteden öncelikle başvuru formunun indirilmesi gerekmektedir. İndirilen başvuru formuna kaza tespit tutanağında yer alan bilgiler yazılmalıdır.

  • Başvuru formu ile birlikte Komisyona sunulmak üzere başvuru dilekçesi yazılmalıdır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

BAŞVURUCU: 

VEKİLİ: 

DAVALI: (Sigorta Şirketi)

KONU: …/…/…… tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle müvekkilin aracında oluşan değer kaybı bedelinin tahsili taleplidir.

AÇIKLAMALAR: Davalı sigorta şirketine ZMM poliçesi ile sigortalı ……… plakalı araç müvekkile ait ………. plakalı araca …/…/…… tarihinde …. kusurlu olarak çarpmıştır. Kusurlu olduğuna dair tramer kaydı ekte sunulmuştur. Müvekkilin aracında ekte faturası sunulduğu üzere ……. TL tutarında maddi hasar meydana gelmiştir. Bu şekilde hasarlı bir aracın ikinci el piyasasında değer kaybedeceği açıktır. Bu zararın tazmini amacıyla KTK 97.madde gereği sigorta şirketine başvuru yapılmış olsa da olumlu sonuç alınamamış ve komisyonunuza başvuru yapma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü bilirkişi raporu alındıktan sonra artırılmak üzere şimdilik ….. TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederim. …/…/….

  • Uyuşmazlığa konu miktar esas alınarak başvuru ücreti yatırılmalıdır. Başvuru ücretinin yer aldığı sayfa için tıklayınız.

  • Vekaletnameye ek olarak vekalet pulu harcı makbuzu adliyeden temin edilmelidir.

  • Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kaza tespit tutanağı, hasar ve onarıma ilişkin fotoğraflar, kesin eksper raporu, sigorta şirketine başvurunun hangi tarihte yapıldığını gösterir belge ve başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir dekont ile birlikte website üzerinden başvuru tamamlanmaktadır.

3- Başvuru Süreci

   Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvurular Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülecek davalara nazaran çok daha kısa sürmekte ve duruşmasız olacak şekilde karara bağlanmaktadır. Başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 8-12 ay içerisinde karar verilmektedir.

   Başvuru esnasında belirtilen mail adresi üzerinden dosya hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu noktada başvuru sırasında bildirilen mail adresinin sık sık kontrol edilmesinde fayda vardır.

   Sigorta Tahkim Komisyonunca verilen kararlar tıpkı mahkeme kararı gibi ilam hükmündedir. Bu karar ile ilamlı icra takibi yoluna gidilebilmektedir.